O nás

Centrum aktívneho starnutia (Centre of Active Ageing, z toho skratka CAA) je inovatívny projekt, ktorého cieľom je zlepšenie prevencie a  zdravotného stavu seniorov, najmä podporou pohybovej aktivity a špecifickej rehabilitácie. Tieto aktivity majú pozitívny vplyv na zdravie a kvalitu života seniorov a rovnako podporujú sociálnu integráciu starších ľudí v slovensko-rakúskom pohraničí. Centrum bolo do prevádzky slávnostne uvedené 19.10.2021. Disponuje špecializovanou posilňovňou, rehabilitačným bazénom, špecializovanými ambulanciami a priestory sú prístupné aj ľuďom so zníženou mobilitou. V priestoroch CAA bol v období 01.04.2021 – 31.12.2022 realizovaný aj ďalší projekt cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-AT Ambulantná remobilizácia po totálnej endoprotéze kolenného a bedrového kĺbu (AMB-REMOB). Viac o tomto projekte 

Okrem bohatej ponuky pohybových programov sa v našom centre zaoberáme aj prevenciou a liečbou funkčných porúch pohybového aparátu seniorov nad 50 rokov. Aplikujeme moderné vyšetrovacie a liečebné metodiky, ktorých hlavným cieľom je odstránenie príčin porúch a obnova funkcie pohybového aparátu. Preferujeme holistický prístup, pričom kladieme dôraz na prispôsobenie terapeutických postupov individuálnym potrebám klienta. Ponuka programov prevencie a podpory zdravia seniorov a zdravotnej starostlivosti je obohatená o  rôzne workshopy a vzdelávacie aktivity. Tie sú zamerané na zvyšovanie úrovne informovanosti širokej laickej aj odbornej verejnosti o vplyve pohybovej aktivity na kvalitu života seniorov ako aj o integrácii pohybovej aktivity do života seniorov, čo má kľúčový vplyv na zdravie, kvalitu života a mieru sociálnej inklúzie a sebaúcty seniorov slovensko-rakúskeho cezhraničného regiónu.

Virtuálna prehliadka

Náš tím

PaedDr. Mgr. Veronika Tirpáková, PhD.

vedúca centra

MUDr. Hedviga Králová

FBLR lekárka

MUDr. Sylvia Sárkányová Baloghová

FBLR lekárka

Mgr. Matúš Reľovský

fyzioterapeut

Bc. Ivana Beratšová

trénerka / fyzioterapeutka

Mgr. Mikuláš Varjan

tréner

Mgr. Radka Suchá

trénerka

Mgr. Eva Hocková

administrátorka 

Peter Tesarčík

prevádzkar

Externí spolupracovníci

O projekte

Projekt cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko spolufinancovaný z EFRR odpovedá na súčasné potreby spoločnosti a priamo reaguje na stratégie EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a rešpektuje hlavné ciele, ktoré si EÚ stanovila dosiahnuť. Hlavným cieľom bolo vybudovanie kompetenčného centra pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov v Bratislave a St. Pöltene so zameraním na výskum účinkov pohybovej aktivity na zdravie a telesnú zdatnosť a poskytovanie preventívnych pohybových programov a terapeutických postupov na zlepšenie zdravia, kvality života seniorov a podmienok na efektívne poskytovanie preventívnej starostlivosti, podpory zdravia a sociálnej inklúzie seniorov v cezhraničnom regióne.

Rozpočet projektu: 3.191.700,60 EUR

Výška spolufinancovania z EFRR/EFRE: 2.712.945,51 EUR

Trvanie projektu: 03/2019 – 08/2022

Podpora zdravia

Presadzovanie pravidelnej pohybovej aktivity, vytváranie príležitostí, motivovanie a zvyšovanie povedomia o význame a možnostiach pohybovej aktivity seniorov v súlade s politikou WHO a Národným programom podpory zdravia na Slovensku.

Integrácia pohybovej aktivity

Nedostatok pohybovej aktivity je globálnym problémom, ktorý okrem toho, že spôsobuje chorobnosť a úmrtnosť, je aj hlavným hospodárskym bremenom na celom svete. Naším dlhodobým cieľom musí byť integrácia fyzickej aktivity do každodenného života nielen seniorov.

Prevencia

Primeraná pohybová aktivita má okrem iného pozitívny vplyv na chronické bolesti pohybového aparátu, minimalizuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, zvyšuje sebaúctu a zlepšuje kognitívne funkcie, udržiava úroveň mobility a nezávislosť, a teda má priamy vplyv na roky prežité v zdraví a na priame ako aj nepriame výdavky v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Partneri projektu

Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta telesnej výchovy a športu

Členovia projektového tímu:
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. (odborný garant projektu)
Mgr. Ján Cvečka, PhD. (hlavný riešiteľ, projektový manažér)
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. (vedecko-výskumný pracovník)
PaedDr. Mgr. Veronika Tirpáková, PhD. (vedecko-výskumný pracovník)
Mgr. Matej Vajda, PhD. (vedecko-výskumný pracovník)
Ing. Dagmar Mizeráková (technik, stavebný dozor)
Zuzana Ružičková (asistent projektového manažéra)

Rakúsko

Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation,
Physiko- & Rheumatherapie GmbH, St. Pölten

Členovia projektového tímu:
Prim. Univ.-Prof. DDr. Helmut Kern, PhD
(vedúci cezhraničného partnera projektu)
Ing. Stefan Löfler (projektový manažér)
Katharina Kucher, MSc (vedecko-výskumný pracovník)
Mag. Kerstin Wohlmuth (vedecko-výskumný pracovník)
Špela Matko, BSc, Therese Hartl, BSc

Ambasádori projektu

Alena Heribanová

Dušan Gabáni

Ďalší partneri a podporovatelia