Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

IČO : 00 397 865

Centrum aktívneho starnutia

telefón: +421 917 916 138

e-mail: [email protected] 

1. Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto VOP sa rozumie:

Centrum – Centrum aktívneho starnutia (CAA) – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov ako nepedagogická súčasť Poskytovateľa, nachádzajúce sa na adrese: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, v ktorej Poskytovateľ poskytuje Služby

Klient – fyzická osoba staršia ako 50 rokov, ktorá využíva Služby poskytované Poskytovateľom v Centre

Tréner – osoba príslušnej kvalifikácie, ktorá vedie skupinové cvičenia

Služby – služby pohybovej aktivity a doplnkové služby na podporu zdravia seniorov, ktoré poskytuje Poskytovateľ v Centre,  a ktoré sú zverejnené na Webovej stránke

Cenník – prehľad cien za Služby poskytované Poskytovateľom, ktorý je Klientovi k dispozícii v Centre a na Webovej stránke

Webová stránka – webová stránka Poskytovateľa – https://www.active-ageing.sk/, prostredníctvom ktorej poskytuje Poskytovateľ informácie o svojich Službách

Zodpovedná osoba –  je zamestnanec Poskytovateľa, alebo iná osoba poverená Poskytovateľom dohľadom nad využívaním Služieb zo strany Klienta, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami Klienta v Centre a využívaním Služieb poskytovaných Poskytovateľom

VOP – sú tieto všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa, ktoré sú Klientom k dispozícii v Centre a na Webovej stránke

Bezpečnostnými a inými predpismi –  sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb Klientom, ktorými sa je Klient povinný riadiť, a ktoré sa priamo, alebo len sprostredkovane týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní Služieb v Centre. Klient vstupom do Centra potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi zverejnenými v Centre, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu.

2. Úvodné ustanovenia

VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi Poskytovateľom a Klientom pri poskytovaní a využívaní Služieb v Centre a upravujú ďalšie vzájomné právne vzťahy, ktoré s tým súvisia.

3. Služby

Poskytovateľ poskytuje najmä nasledovné Služby:

· pohybové programy (skupinové cvičenia) podľa aktuálnej ponuky dostupnej v Centre alebo na Webovej stránke (ďalej len „Skupinové cvičenia“)

· procedúry, vyšetrenia, diagnostiku, terapie, konzultácie a individuálne tréningy podľa aktuálnej ponuky dostupnej v Centre alebo na Webovej stránke (ďalej len „Doplnkové služby“) („Skupinové cvičenia“ a „Doplnkové služby“ ďalej spolu aj „Služby“)

Ponuka Služieb (rozsah a obsah Služieb) je zverejnená na Webovej stránke. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jej zmenu.

Klient je povinný za Službu uhradiť cenu v zmysle aktuálneho Cenníka.

Ceny za Služby sú v Cenníku uvádzané ako ceny konečné, vrátane DPH.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka.

Ponuka Služieb poskytovaných Poskytovateľom a Cenník ostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazované na Webovej stránke.

Cenu za Skupinové cvičenia je Klient oprávnený Poskytovateľovi uhradiť:

· v hotovosti v Centre alebo

· bankovým prevodom

vo všetkých prípadoch do 2 pracovných dní od rezervácie Skupinového cvičenia.

Cenu za Doplnkové služby je Klient oprávnený Poskytovateľovi uhradiť:

· v hotovosti v Centre najneskôr v deň termínu Doplnkovej služby tak, aby bola cena uhradená pred využitím Doplnkovej služby alebo

· bankovým prevodom do 2 pracovných dní od rezervácie Doplnkovej služby.

Príjemcom platieb je Poskytovateľ.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť na nevyhnutný čas poskytovanie Služieb v odôvodnených prípadoch (napr. nevyhnutné opravy Centra, havarijné stavy, atď.). Poskytovateľ je v takom prípade povinný o vzniknutej situácii svojich Klientov ihneď informovať oznamom pri vstupe do Centra a tiež na Webovej stránke. Klientom, ktorí uhradili ceny v zmysle Cenníka za Služby, ktoré v dôsledku vzniknutej situácie neboli zo strany Poskytovateľa poskytnuté, v závislosti od spôsobu, akým Klient ceny uhradil, je Poskytovateľ povinný finančné prostriedky bezodkladne vrátiť.

Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Poskytovateľa (vis major) alebo okolnosti na strane Klienta, na základe ktorých Klient úplne alebo sčasti nevyužije rezervované a/alebo zaplatené Služby, nevzniká Klientovi nárok na vrátenie ceny Služieb, resp. jej časti, ani nárok na kompenzáciu alebo náhradu škody v akomkoľvek rozsahu s výnimkami uvedenými v týchto VOP. 

4. Rezervácia

Poskytovateľ poskytuje Skupinové cvičenia v čase, v rozsahu a na mieste určenom Poskytovateľom podľa rozvrhu Skupinových cvičení dostupnom v Centre Poskytovateľa a tiež zverejnenom na Webovej stránke. Rozvrh Skupinových cvičení obsahuje názov, dĺžku trvania a označenie dní Skupinového cvičenia.

Miesto na Skupinovom cvičení si Klient u Poskytovateľa rezervuje online prostredníctvom rezervačného systému Poskytovateľa dostupného na Webovej stránke.

Každé Skupinové cvičenie je limitované počtom voľných miest pre Klientov. Počet voľných miest Skupinového cvičenia je uvedený v rezervačnom systéme.

V prípade, ak Klient neuhradí svoju rezerváciu miesta na Skupinovom cvičení do 2 pracovných dní od rezervácie, jeho rezervácia miesta na Skupinovom cvičení sa ruší.

Klient je oprávnený zrušiť svoju rezerváciu miesta na Skupinovom cvičení najneskôr 5 pracovných dní pred termínom zahájenia Skupinového cvičenia, a to telefonicky alebo                          e-mailom. V takomto prípade je Poskytovateľ povinný Klientovi bezodkladne vrátiť 50 % ceny Skupinového cvičenia, ak bola cena za dané miesto v Skupinovom cvičení uhradená.

Pri neúčasti Klienta na rezervovanom Skupinovom cvičení bez riadneho a včasného zrušenia rezervácie, t. j. zrušenia rezervácie najneskôr 5 pracovných dní pred termínom zahájenia Skupinového cvičenia, nevzniká Klientovi právo na vrátenie ceny Skupinového cvičenia.

Podmienkou uskutočnenia Skupinového cvičenia je splnenie minimálneho počtu 4 rezervovaných miest Klientmi. V prípade, že minimálny počet rezervovaných miest nie je splnený, príslušné Skupinové cvičenie sa ruší, o čom je Poskytovateľ povinný informovať dotknutých Klientov formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Súčasne bude Klientom ponúknutá možnosť zúčastniť sa iného Skupinového cvičenia podľa aktuálnych kapacitných možností.

V prípade nesprávneho zaradenia sa Klienta do kategórie Skupinového cvičenia je Poskytovateľ oprávnený presunúť Klienta na základe jeho aktuálnej zdravotnej a telesnej zdatnosti do vyhovujúceho Skupinového cvičenia v rámci rovnakého pohybového programu. Podmienkou podľa predchádzajúcej vety je súhlas Klienta.

V prípade vynechania tréningovej jednotky Skupinového cvičenia z vážnych dôvodov má Klient právo v rámci 3 – mesačného Skupinového cvičenia na náhradu 3 tréningových jednotiek, a to v čase ponúknutom Poskytovateľom podľa aktuálnych kapacitných možností iných Skupinových cvičení. Pri 1 – mesačnom Skupinovom cvičení náhrada vynechaných tréningových jednotiek nie je možná. Taktiež nie je možný prenos Klientom vynechaných tréningových jednotiek do iného 1 – alebo 3 – mesačného Skupinového cvičenia Klienta formou navýšenia tréningových jednotiek.

Klient je oprávnený preniesť nárok na absolvovanie Skupinového cvičenia na náhradníka. Podmienkou účasti náhradníka na Skupinovom cvičení, je (i) jeho registrácia a vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave, ktorý bude náhradníkovi zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii a (ii) schválenie náhradníka Poskytovateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť náhradníka a to aj bez uvedenia dôvodu.

V prípade, ak termín tréningovej jednotky Skupinového cvičenia pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja (okrem nedele), Klientovi nevzniká nárok na vrátenie časti ceny Skupinového cvičenia.

5. Zodpovednosť

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre, v prípade, ak ich Klient odloží mimo miest, ktoré Poskytovateľ vyhradil na odloženie vecí. Pokiaľ Klient odkladá počas využívania Služieb do miest vyhradených Poskytovateľom na odloženie veci, ktoré jednotlivo, alebo v súčte dvoch a viacerých vecí presahujú hodnotu 100,- EUR (cenná vec), je povinný toto oznámiť Zodpovednej osobe na recepcii, inak Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich poškodením, odcudzením, znehodnotením presahujúcu danú čiastku. Poskytovateľ zodpovedá za škodu na veciach v zmysle týchto VOP a ustanovení príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu.

Klient využíva Služby Poskytovateľa na vlastné nebezpečenstvo, riziko a zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom.

Poskytovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu alebo porušením povinností tretej osoby.

Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nepredvídateľnými udalosťami spôsobenými vyššou mocou.

Klient zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku spôsobenú Poskytovateľovi a za škodu na majetku a/alebo zdraví spôsobenú tretím osobám, a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním, neuposlúchnutím pokynov Poskytovateľa a Trénera. Klient zodpovedá v plnom rozsahu aj za stratu kľúčov a za škodu spôsobenú na športovom zariadení Poskytovateľa, ktorú spôsobil aj z nedbanlivosti pri ich nesprávnom používaní, resp. úmyselným poškodení.  

Ak nie je Poskytovateľom jednostranne určené inak, v prípade vzniku dodatočných povinností Poskytovateľa, ktoré budú súvisieť s rozhodnutiami orgánov verejnej moci (orgány štátnej správy alebo orgánov miestnej samosprávy) alebo zásahov vyššej moci,  na základe ktorých dôjde k dočasne nemožnému poskytovaniu Služieb na určité, alebo v čase vydania takého rozhodnutia neurčité obdobie, Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Služby, resp. obdobie možnosti využitia predplatených služieb sa nepredlžuje priamo úmerne obdobiu, počas ktorého poskytovanie služieb zo strany Poskytovateľa nie je možné (napríklad povinnosť dočasného obmedzenia alebo uzatvorenia Centra v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19).

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje klienta sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

S podmienkami ochrany súkromia vrátane informácií o právach pri spracúvaní osobných údajov sa Klient môže oboznámiť na webových stránkach https://cdv.uniba.sk/o-cdv/ochrana-osobnych-udajov/ a https://uniba.sk/oou.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje Klientov za účelom:

· Registrácie Klienta – v rozsahu spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mail, telefónny kontakt, zdravotná poisťovňa),

· Jednoznačnej identifikácie Klienta,

· Marketingu – zasielaním newsletter správ a to formou elektronickej pošty v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mail).

Po ukončení právneho vzťahu a usporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s poskytovanými Službami, uchováva Poskytovateľ osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to maximálne po dobu 6 mesiacov od poskytnutia Služby, alebo do doby, než Klient súhlas odvolá. Poskytovateľ osobné údaje zlikviduje vymazaním.

Klient má právo na základe písomnej žiadosti požadovať od Poskytovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje  spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Klienta, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Poskytovateľ vopred informuje Klientov o zámere vyhotoviť fotografie, obrazové a zvukové záznamy v súvislosti s plánovanými skupinovými cvičeniami a ich zverejnenie na webových stránkach a sociálnych sieťach a to na reklamno-marketingové účely, ktoré vykoná len na základe výslovného súhlasu Klientov.

6.  Záverečné ustanovenia

Klient rezerváciou Služby vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah z toho založený medzi ním a Poskytovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do Centra v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením VOP.

V prípadoch neupravených týmito VOP sa budú aplikovať všeobecne záväzne právne predpisy platné v Slovenskej republike.

Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Poskytovateľ v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo VOP meniť a dopĺňať podľa potreby. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na Webovej stránke Poskytovateľa.

Tieto VOP sú účinné od 20.11.2023