O projekte

Súčasná Európa stojí pred demografickou výzvou s obyvateľstvom, ktorého priemerný vek neustále narastá. Seniori, ktorí tvoria takmer štvrtinu z populácie cezhraničného regiónu Rakúsko (AT) – Slovensko (SK), predstavujú najpasívnejšiu skupinu obyvateľstva. Sú preto najviac ohrození ochoreniami z nedostatku pohybu a sociálnou exklúziou, s čím priamo súvisia aj faktory ovplyvňujúce kvalitu života a zdravia seniorov.

Na základe nášho predchádzajúceho vedeckého výskumu je preukázané, že pohybová aktivita a jej integrácia do života seniorov má kľúčový vplyv na zdravie, kvalitu života a mieru sociálnej inklúzie a sebaúcty seniorov slovensko-rakúskeho cezhraničného regiónu. Pravidelné cvičenie má priamy vplyv na roky prežité v zdraví a na priame ako aj nepriame výdavky v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Aktuálne prebiehajúci projekt s názvom Centrum aktívneho starnutia (CAA) – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov, financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko rozširuje doterajšiu formu vzájomnej spolupráce projektových partnerov. Tak v Rakúsku, v meste St. Pölten, ako aj na Slovensku v Bratislave vzniknú nové postupy pre prácu so seniorskou populáciou. Využívať budú najnovšie vedecky overené terapeutické a tréningové metódy, nielen zo zahraničných, ale aj vlastných predchádzajúcich výskumov. Okrem toho bude v Bratislave v rámci projektu financovaná aj infraštruktúra (novostavba) potrebná pre realizáciu projektových aktivít CAA.

V spolupráci so strategickými partnermi, ktorými sú mestá a obce cezhraničného regiónu, zdravotné poisťovne a ďalší, budeme implementovať informačnú kampaň zameranú na zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach pohybovej aktivity na podporu zdravia seniorov. Výhodou cezhraničného prístupu je skutočnosť, že ponuka CAA v Bratislave bude môcť byť využívaná takmer 10.000 seniormi z rakúskych prihraničných obcí.

Ciele projektu

Cieľom projektu je zlepšenie podmienok na efektívne poskytovanie preventívnej starostlivosti, podpory zdravia a sociálnej inklúzie seniorov v cezhraničnom regióne prostredníctvom viacerých aktivít:

Informačná kampaň

Zvýšenie úrovne informovanosti širokej laickej aj odbornej verejnosti o vplyve pohybovej aktivity a podpory zdravia na kvalitu života seniorov prostredníctvom vzdelávacích a popularizačných aktivít

Pohybové a vzdelávacie aktivity

Vytvorenie inovatívneho preventívneho pohybového programu (SENIOR aktiv – AT, SeniorFitnes – SK).

Sprievodný výskum

Aplikovanie výsledkov sprievodného výskumu do aktivít a služieb slovenského aj rakúskeho partnera.

Novostavba

Vybudovanie Centra aktívneho starnutia na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.

Členovia projektového tímu:

prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

odborný garant projektu

Mgr. Ján Cvečka, PhD.

hlavný riešiteľ projektu, projektový manažér

Mgr. Matej Vajda, PhD.

zástupca hlavného riešiteľa projektu zodpovedný za vedecké aktivity projektu

PaedDr. Mgr. Veronika Tirpáková, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

Ing. Dagmar Mizeráková

technik

Zuzana Ružičková

asistent projektového manažéra

Prim. Univ.-Prof. DDr. Helmut Kern, PhD.

vedúci cezhraničného partnera projektu

Katharina Kucher, MSc

vedecko-výskumný pracovník

Mag. Kerstin Wohlmuth

vedecko-výskumný pracovník

Ing. Stefan Löfler

projektový manažér

Špela Matko, BSc

Therese Hartl, BSc

Strategickí Partneri

Výskumné Aktivity 

CAA je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, lídra vedy a výskumu na Slovensku. Priestory CAA umožnia infraštruktúrne, ale aj personálne rozšírenie doterajších výskumných aktivít zameraných predovšetkým na sledovanie vplyvu riadenej pohybovej aktivity na zdravých seniorov alebo seniorov s rôznymi ochoreniami (neurodegeneratívne, metabolické). Cieľom je pokračovať v medzinárodnej a domácej medziinštitucionálnej výskumnej spolupráci.