Projekt: Ambulantná remobilizácia po totálnej endoprotéze kolenného a bedrového kĺbu

Kód projektu 305011AXY3

Partneri projektu:

  • Ludwig Boltzmann Gesellschaft – Österreichische Vereinigung zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
  • Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Trvanie projektu: 4/2021 – 12/2022

Rozpočet projektu: 1 022 644,30 €

Aktivity projektu:

  • Riadenie projektu
  • Publicita a komunikácia
  • Rehabilitačný koncept AMB-REMOB
  • Klinická štúdia
  • Analýza klinickej štúdie – vyhodnotenie

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-AT.