O nás

Kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov

Centrum aktívneho starnutia (CAA)

Aktuálny projekt rozširuje doterajšiu formu spolupráce na úroveň vytvorenia v tomto regióne jedinečného „Centra aktívneho starnutia“ (CAA) so sídlom v Rakúsku aj na Slovensku, v meste St. Pőlten a v Bratislave. V spolupráci so strategickými partnermi, ktorými sú mestá a obce cezhraničného regiónu, zdravotné poisťovne atď. budeme implementovať informačnú kampaň zameranú na zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach pohybovej aktivity na podporu zdravia seniorov. 

  • Výhodou cezhraničného prístupu je skutočnosť, že ponuka CAA v Bratislave bude môcť byť využívaná takmer 10.000 seniormi z rakúskych prihraničných obcí.

O projekte

V spolupráci so strategickými partnermi, ktorými sú mestá a obce cezhraničného regiónu, zdravotné poisťovne a ďalší, budeme implementovať informačnú kampaň zameranú na zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach pohybovej aktivity na podporu zdravia seniorov. Výhodou cezhraničného prístupu je skutočnosť, že ponuka CAA v Bratislave bude môcť byť využívaná takmer 10.000 seniormi z rakúskych prihraničných obcí.

 

Podpora zdravia

Presadzovanie pravidelnej pohybovej aktivity, vytváranie príležitostí, motivovanie a zvyšovanie povedomia o význame a možnostiach pohybovej aktivity seniorov v súlade s politikou WHO a Národným programom podpory zdravia na Slovensku.

Integrácia pohybovej aktivity

Nedostatok pohybovej aktivity je globálnym problémom, ktorý okrem toho, že spôsobuje chorobnosť a úmrtnosť, je aj hlavným hospodárskym bremenom na celom svete. Naším dlhodobým cieľom musí byť integrácia fyzickej aktivity do každodenného života nielen seniorov.

Prevencia

Primeraná pohybová aktivita má okrem iného pozitívny vplyv na chronické bolesti pohybového aparátu, minimalizuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, zvyšuje sebaúctu a zlepšuje kognitívne funkcie, udržiava úroveň mobility a nezávislosť, a teda má priamy vplyv na roky prežité v zdraví a na priame ako aj nepriame výdavky v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu sa buduje nová infraštruktúra s budovou, ktorá bude slúžiť ako slovenské sídlo CAA. Tým sa vytvoria podmienky pre komplexnú preventívnu starostlivosť o seniorov. Pohybové štúdio, špecializovaná posilňovňa a bazén sú plánované ako vnútorné cvičebné priestory navrhnuté tak, aby zohľadňovali potreby seniorov. Vďaka bezbariérovému prístupu sa priestory CAA stanú prístupnými aj pre ľudí so zníženou  mobilitou. Ponúkané pohybové programy  budú mať formu kontaktných aj nekontaktných hodín s vyškolenými trénermi.

Seniorom budú ponúknuté aj vzdelávacie aktivity zahŕňajúce napríklad princípy cvičenia v domácich podmienkach a zdravej výživy. Vzdelávanie v rámci CAA nebude vyhradené len pre seniorov, ale aj špecialistov z oblasti sociálnych služieb či geriatrie. Súčasťou CAA bude aj diagnostická časť zahŕňajúca ambulanciu telovýchovného lekára. Pohybové programy tak budú môcť byť viac individualizované a umožní to sledovanie efektu jednotlivých programov. CAA bude mať aj zdravotnícku časť s fyzioterapeutickou ambulanciou a masážami. Činnosť CAA bude podporená vlastným výskumom. Vzhľadom na polohu blízko hraníc budú okrem seniorov Bratislavského a Trnavského kraja využívať služby CAA aj seniori z rakúskych prihraničných obcí.